Bli lokalförening

Bilda lokalförening!

Hur blir man en förening inom SUK? Hur gör man?

Bli förening inom SUK. Steg för steg.

1. Inse att det är väldans bra att vara en lokalförening i SUK!

2. Samla ihop de som är intresserade till ett upptaktsmöte.

Om man är noggrann kan man samla ihop några personer till ett möte för planering av det föreningsbildande mötet.

Det är inte obligatoriskt men underlättar förmodligen mycket när ni ska bilda en ny förening. På upptaktsmötet kan ni förbereda frågorna inför det kommande föreningsbildande mötet, alternativt välja en tillfällig styrelse (interimsstyrelse) som får till uppgift att förbereda frågorna inför det föreningsbildande mötet.

Vad är det då man kan förbereda inför det föreningsbildande mötet?
*Ett stadgeförslag för föreningen. Stadgarna är som föreningens lagbok. Kan vara bra att komma ihåg att oavsett vad som står i stadgarna så står de under svensk lag och föreningspraxis (dvs de generella förväntningar man har på hur en förening ska skötas). När ni skriver ett förslag på stadgar så får ni gärna använda er av SUKs normalstadgar. Sen måste man ersätta en hel del ”X” och ”N” i SUKs normalstadgar (klicka här för dem), ställen där föreningen själv ska fylla ut stadgarna för att göra dem till sina. När ni har förberett ett stadgeförslag för föreningen, så skicka det gärna till suk@suk.se för att kolla att detta är stadgar sm SUK skulle kunna acceptera.

Det här kan man förbereda innan, eller ta upp under själva mötet.

*Föreslå namn på den nya föreningen. Namnet kommer även att ingå i stadgarna.
*Undersök lokalfrågan (var ska ni träffas?).
*Gör ett förslag på verksamhetsplan (vad vill ni göra?).
*Gör ett förslag på budget (hur ska ni få pengar och vad ska de användas till?).

Skriv ihop en kallelse till det föreningsbildande (konstituerande) mötet inkl. datum/tid/plats/kontaktperson. Kom överens hur ni ska få ut kallelsen.

3. Kalla till ett föreningsbildande möte
(första årsmöte/konstituerande möte)

Skicka ut en kallelse till dem som ni tror kan vara intresserade. Sätt upp affischer i församlingen. Sätt in en annons i församlingsbladet, be prästen ta upp det i kungörelserna i mässan, sätt in en kallelse på SUKs hemsida, skriv det på Facebook, en affisch på kyrktorget…

Eftersom föreningen inte är bildad än så finns det egentligen inga regler för hur detta första trevande möte ska gå till. Klokt är att kalla på ett sätt så att så många som möjligt från målgruppen kan komma.

Tänk på att ta med datum, plats och tid i kallelsen och ett sätt att få kontakt med någon för mer information om mötet.

4. Det föreningsbildande mötet
(första årsmöte/konstituerande möte)

När ni ska ha ert föreningsbildningsmöte/första årsmöte så går det till som ett vanligt årsmöte ungefär, med några undantag.

Dessa punkter måste finnas med:
– beslut om bildandet av en lokalförening
– beslut om föreningens namn
– fastställandet av stadgar
– beslut om att söka medlemskap i SUK (om man nu vill det, vilket vi hoppas på)

I övrigt följer detta första föreningsbildande/konstituerande möte i stort hur ett vanligt årsmöte ser ut. Se gärna exemplet på årsmötesprotokoll KLICKA HÄR för övriga frågor som bör förekomma på ett årsmöte.

En viktig punkt är: Val av styrelse.

Man ska också nu eller under det första styrelsemötet efter att föreningen bildats utse firmatecknare. Beslut om firmateckningsrätt kan med fördel beslutas på nästkommande styrelsemöte i större föreningar.

Not: Firmatecknare är den eller de personer som officiellt får företräda föreningen. I föreningens namn får skriva sina namnteckningar på olika slags handlingar, ekonomiska uppgörelser mm. Det vanligaste är att ordföranden tillsammans med sekreteraren eller kassören får i uppdrag att göra det (de får teckna föreningens firma).

Två exempel på hur firmateckningsrätten kan formuleras:
§x Att teckna föreningens firma utsågs A och B två i förening. (Båda måste vara med/skriva under.)
§y Att teckna föreningens firma utsågs A och B var för sig. (De kan teckna firman utan den andre.)

Exempel på utdrag från protokoll med beslut om firmateckning:

Årsmötet/styrelsemötet beslutar att ge Jonathan Covac (981112-2010), samt föreningens kassör Eskil Grahl (001605-0917) fullständig firmateckningsrätt var för sig. Tidigare utfärdade fullmakter skall gälla till dess de återkallas.

Beslut: Enligt förslag
Punkten anses omedelbart justerad.

Är ni minst tre personer närvarande på detta möte och man har valt styrelse, antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång, så uppfyller er förening kraven för att räknas som en juridisk person.

En juridisk person kan fungera som egen part, dvs ingå avtal, köpa saker, få skulder och fungera som part i domstol.

5. Bli medlem i SUK

För att bli medlemmar i SUK skickar ni sedan in en formell begäran om medlemskap till SUKs riksstyrelse. Adress: SUK, JPII, Box 2150, 10314, Stockholm, eller via mejl till suk@suk.se

Man skickar med sitt undertecknade protokoll från det första föreningsbildande mötet och de antagna stadgarna samt namnet och adressen på en-två kontaktpersoner.

Riksstyrelsen tar sedan upp föreningens ansökan på första möjliga styrelsemöte.
Om SUKs riksstyrelse godkänner stadgarna är lokalföreningen därefter medlem!

Som bevis för detta får man ett intyg från SUK.

5b … men om ni redan är en förening, men inte medlemmar av SUK?

Då vill vi ha
*protokollet från det konstituerande möte där föreningen ursprungligen bildades
*stadgar
*årsmötesprotokoll där ni beslutar att ansöka om medlemskap i SUK.
*namn och kontaktuppgifter till 1-2 kontaktpersoner

Val av nuvarande styrelse och revisorer måste finnas med i något av protokollen ni skickar med, annars måste ni komplettera med ett extra protokoll. Är något av de protokoll SUK begär borta? Ta ett extra årsmöte/möte där ni upprepar det beslut som behövs som inte längre finns i något protokoll.

6. Söka pengar från kommunen?

Alla kommuner ger inte bidrag till religiös verksamhet, tyvärr, så det här gäller i första hand de kommuner där man kan få det.

Värt att komma ihåg är att även om de inte ger bidrag till religiös verksamhet så kan ni ibland få bidrag till utflykter, läger, träffar där ni går igenom livsfrågor etc.

Skicka intyget från SUK, tillsammans med protokollet och stadgarna till kommunen för godkännande. Ring i förväg och kolla exakt vad de vill ha.

En del kommuner kräver att ni som förening tar ut en medlemsavgift av era medlemmar. Kolla vad som gäller i er kommun innan ni beslutar något, så att ni inte beslutar om medlemsavgift i onödan.

När lokalföreningens hemkommun (där föreningen har sitt säte) har godkänt föreningen kan föreningen där söka lokalt aktivitetsstöd och andra bidrag.

Naturligtvis kan en lokalförening inom SUK också söka pengar från SUK (ansökan skickas till förbundsstyrelsen, c/o SUK, Box 2150 10314 Stockholm eller suk@suk.se). Man söker som regel minst två veckor i förväg, dvs innan aktiviteten man sökt pengar för ägt rum.

7. Ansöka om organisationsnummer

Vill ni ha ett organisationsnummer så beställer ni blankett från Riksskatteverket/Skattemyndigheten. Ansökan skall lämnas till skattekontoret där föreningen har sitt säte.

Till ansökan ska bifogas bevittnade kopior av
*stadgar
Protokoll från konstituerande möte som visar:
*att föreningen har bildats och antagit ett namn
*att stadgar antagits
*att styrelsen har valts
*vilka som ingår i styrelsen
*protokoll på vem/vilka som är firmatecknare.

Kontrollera i förväg vad som ska in. Regler kan ändras!

Vart ska ansökan skickas? Klicka på lokalföreningens ort på denna karta så visar den rätt adress.

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/ideellaforeningar/kartamedadresserforolikalan.4.70ac421612e2a997f85800026971.htmle.

Observera att det med vissa banker går att ordna bankkonto med tillfälligt organisationsnummer, dvs utan att ni ordnar ett eget ”riktigt” organisationsnummer.

8. Deklarera?!

Jo, tyvärr har du organisationsnummer så ska du deklarera. Tack och lov så är det inte så komplicerat faktiskt.

Man fyller i två papper, varav ”Inkomstdeklaration 3” mest är en underskrift och så fyller man i siffrorna som man tar från sin ekonomiska berättelse och fyller i på det andra papperet ”Särskild uppgift”. Klart! Inga bilagor.

Man deklarerar vid närmsta deklarationstidpunkt sex månader efter räkenskapsårets slut.

Räkenskapsårets slut=bokslutsdatum= sista dagen på verksamhetsåret=avstämningsdatum.

Om räkenskapsåret slutar 31/1, 28/2, 31/3, 30/4 =deklaration senast 1 november
Om räkenskapsåret slutar 31/5, 30/6 =deklaration senast 15 december
Om räkenskapsåret slutar 31/7, 31/8 =deklaration senast 1 mars
Om räkenskapsåret slutar 30/9, 31/10, 30/11, 31/12 =deklaration senast 1 juli

När man har gjort deklarationen i två år så kan man begära befrielse från den. Det gör man på blankett SKV 2501.

Skatteverket har olika informationsträffar där du som styrelsemedlem i en ideell förening kan få många goda råd, till exempel kring kontrolluppgift, arbetsgivaravgifter och deklarationer för föreningar. Träffarna är kostnadsfria.

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/informationstraffarmoten.4.18e1b10334ebe8bc80001513.html

9. Kontakt med bank?

Här finns lite tips inför möte med bank, t.ex. om ni vill skaffa kontonummer:

https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/ideella-foereningar/ideella-foereningar-att-taenka-paa-infoer-kontakt-med-banken/

10. Juridisk person?

En ideell förening är en juridisk person. Enligt praxis blir en ideell förening en juridisk person när medlemmarna har antagit stadgar som behandlar föreningens namn, ändamål eller syfte, verksamhet, hur föreningsbeslut ska komma till stånd och andra grundläggande bestämmelser. Dessutom ska de ha valt en styrelse som bör bestå av minst tre medlemmar.

Föreningen har som juridisk person
rättskapacitet, vilket innebär att den:
• kan äga tillgångar
• ansvarar för föreningens skulder och andra förpliktelser
• kan vara part inför domstol och myndigheter.

-Om föreningen är en egen juridisk person så kan inte andra bestämma över föreningen hur som helst. Inte heller kan styrelsemedlemmar i föreningens namn utanför styrelsemötena och årsmötet göra saker som strider mot det föreningen på tidigare möten bestämt. (lång mening)

Behöver du hjälp eller undrar du något? Kontakta SUK på suk@suk.se
eller  Åsa Hulthén på asahult@suk.se eller 08-50557690.

För mer hjälp, kolla in denna sida med mallar och blanketter.

Åsa Hulthén

Administratör (80%)

08-50557690 asahult@suk.se